Robimy wszystko dla Państwa zdrowia.

Wykaz zgód na przetwarzanie danych osobowych

Paragraf §1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MIP PHARMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-175), ul. Orzechowa 5, w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług podczas spotkań z przedstawicielem medycznym, w tym przekazania mi próbek leków i wyrobów medycznych.

Paragraf §2 – zgoda na otrzymywanie informacji handlowej nr 1

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MIP PHARMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-175), ul. Orzechowa 5, niezamówionej informacji handlowej dotyczącej oferowanych produktów i usług, jak również zaproszeń do udziału w konferencjach i webinarach organizowanych przez MIP PHARMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Paragraf §3 – zgoda na otrzymywanie informacji handlowej nr 2

Wyrażam zgodę na używanie przez MIP PHARMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-175), ul. Orzechowa 5, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, tj. telefonicznego przedstawiania ofert handlowych dotyczących produktów i usług, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji i webinarów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.UE.L,z 2016 nr 119, str.1)- dalej „RODO” informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIP PHARMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-175), ul. Orzechowa 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000044185;
 2. Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu ewidencji przekazanych próbek leków i wyrobów medycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz w celach marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) RODO;
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne celem przekazania Państwu oferowanych próbek, wyrażenie zgody na marketing za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie jest całkowicie dobrowolne;
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym współpracującym z Administratorem podmiotom świadczącym usługi IT;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. w przypadku przetwarzania danych na podstawie 6 ust 1 pkt a) RODO – do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2.  w przypadku przetwarzania danych na podstawie 6 ust 1 pkt f) RODO – do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowo zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których może Pani/Pan z nich skorzystać wskazane zostały w art. 15-22 RODO;
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Kontakt do administratora danych: e-mail: info@mip-pharma.pl; adres pocztowy: MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk
Share This